Polítiques d’empresa

/Polítiques d’empresa
Polítiques d’empresa2019-09-06T10:49:53+00:00

Polítiques d’empresa

D’acord amb el codi d’actuació reflectit en el Codi de Valors d’Aigües de Terrassa i en concordança amb les Polítiques Generals de la companyia en les seves activitats de d’anàlisi, captació, tractament, distribució, manteniment de xarxa, anàlisi i control de l’aigua, la Direcció d’Aigües de Terrassa es manifesta convençuda del seu compromís social també en vers a la Seguretat i Salut de les persones amb qui desenvolupa les seves activitats, treballadors i treballadores, clients/es, empreses proveïdores i contractistes.

Creiem que la prevenció de la Seguretat i Salut laborals ha de ser un objectiu més dintre de l’empresa, de la mateixa manera que ho són la qualitat i la productivitat, i que aquests tres conceptes, prevenció, qualitat i productivitat no són independents sinó que formen part d’un tot.

La nostra Política per a les Persones i el Coneixement, estableix que es treballarà per l’acompliment de la legislació vigent i altres requisits subscrits per l’organització i per a la implantació d’un sistema de gestió que garanteixi preservar la salut de les persones treballadores i aconseguir una integració total de la seguretat laboral en la gestió empresarial.

Per tal d’aconseguir aquests objectius Mina, Aigües de Terrassa SA implanta un sistema de gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball, segons la Ohsas 18001.

Les nostres actuacions en aquest àmbit es regiran pels objectius que es defineixin periòdicament i pels següents principis de gestió:

 1. Avaluar la naturalesa i magnitud dels riscos associats a les activitats de l’empresa i a les funcions i tasques que hi duen a terme les persones que en ella hi col·laboren.
 2. Reduir progressivament els índexs de sinistralitat i prevenir les malalties professionals, establint una tolerància zero a l’exposició a riscos, tant per a les persones treballadores de la nostra empresa, com per a les de les nostres empreses subcontractistes.
 3. Millorar el comportament segur d’aquestes persones mitjançant la revisió dels programes de millora i la sensibilització de totes les persones implicades.
 4. Assegurar el compliment dels compromisos subscrits legals i reglamentaris aplicables a la gestió de les mesures preventives i correctives dels riscos laborals.
 5. Promoure la participació activa de totes les persones treballadores en l’activitat preventiva, afavorint una gestió transparent d’aquesta i de les relacions que se’n derivin amb els diversos grups d’interès, i assegurar que aquesta política és difosa, entesa i acceptada a l’organització a fi que contribueixi a assolir els compromisos que s’hi esmenten, a través de la implicació de tota la línia directiva i de comandament.
 6. Fer partícips a les nostres empreses proveïdores, contractistes i altres col·laboradors/es en la responsabilitat i el compromís recíproc d’acord amb els principis establerts en aquesta política.

La Direcció es compromet a garantir la implantació d’un model que permeti desenvolupar aquestes línies d’actuació i dotar-lo amb els mitjans necessaris.

D’acord amb el codi d’actuació i amb els Valors de Mina, Aigües de Terrassa, sent coherents amb la visió, la missió i l’essència del Grup del qual som l’empresa matriu, la Direcció General defineix la present política del Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat, de l’Energia, del Medi Ambient i de la Innocuïtat.

La millora contínua dels productes i serveis, així com la preservació i el respecte al medi ambient, assolint una gestió eficient de l’energia que consumim i usem, l’establiment d’un sistema de gestió de la innocuïtat i l’excel·lència en la gestió empresarial segons la “European Foundation for Quality management” (EFQM) són els valors de referència de la Gestió Integrada dins la nostra empresa. El desenvolupament d’aquests valors proporciona les següents línies d’actuació, sobre les que es fonamenta el nostre Sistema Integrat de gestió:

 • L’acompliment de la legislació i reglamentació aplicable, així com altres requisits que l’organització assumeixi.
 • La gestió del risc sanitari de l’aigua.
 • La protecció del medi ambient i la prevenció dels impactes ambientals de la nostra activitat.
 • La gestió eficient de l’energia que usem i consumim, vetllant per la millora del comportament energètic de la organització, tot assegurant la disponibilitat d’informació i de mitjans per a la seva consecució.
 • L’atenció als/les clients/es: recollint i donant resposta a les seves inquietuds i necessitats amb la major diligència possible, assessorant sobre aspectes ambientals dels nostres productes i serveis i fomentant vies d’informació entre ells/es i l’empresa.
 • La constant millora de la qualitat de l’aigua que subministrem, així com de la prestació tècnica del servei per tal d’assegurar la regularitat del mateix i la seva innocuïtat.
 • L’optimització del recursos hídrics propis.
 • La incorporació de criteris d’eficiència energètica en la compra de serveis i productes.
 • El desenvolupament de la Política de Qualitat específica del laboratori.
 • El potenciar i fomentar la formació, sensibilització i participació de les persones, per tal d’assolir les fites anteriors.
 • Col·laborar amb els/les clients/es, administracions, empreses proveïdores per a millorar la gestió de la Qualitat i l’Energia, del Medi Ambient i de la Innocuïtat en el nostre camp d’actuació.
 • Donar el millor servei possible a la comunitat i als seus grups d’interès.

La Direcció General garanteix el seu recolzament explícit en la implantació i seguiment dels sistemes de gestió de Qualitat, de l’Energia, Medi Ambient, Innocuïtat i EFQM, i es compromet a dotar-los dels recursos necessaris per desenvolupar les tasques que sorgeixin dels mateixos, per avançar cap a un futur millor com a persones i com a organització altament compromesa amb el servei que presta a la societat.

Tal com queda reflectit en el Codi de Valors del Grup Aigües de Terrassa, la nostra empresa vol ser un referent en la vida econòmica i social del nostre entorn geogràfic, tot superant i assolint noves fites empresarials amb l’objectiu de crear valor destinat a satisfer els interessos dels nostres clients/es, col·laboradors/es, inversors/es i socis/es, mitjançant la millora continua dels productes i serveis que oferim.

Mina, Aigües de Terrassa, conscient de la necessitat d’Innovar, assumeix la Gestió de la Innovació com a procés que cal integrar en l’operativa diària del nostre Grup Empresarial. També és conscient de la necessitat d’establir els mecanismes d’aprenentatge per definir i alinear aquest procés d’acord amb la seva estratègia empresarial.

Entén la Innovació, no com una finalitat per ella mateixa sinó com el mitjà per fer més competitiva l’Empresa i satisfer millor les necessitats de la Societat en la qual s’integra. D’aquesta manera Innovació és, per a Mina, Aigües de Terrassa, oferir solucions diferents, no necessàriament trencadores, ja sigui amb la creació de nous productes i serveis o bé amb la millora continua dels existents (tot aplicant-hi el coneixement científic de cada moment), de manera que es creï un valor afegit constatable que impacti en els usuaris/es als quals ens adrecem.

Mina, Aigües de Terrassa defineix les següents accions com a fonamentals en la seva Política d’Innovació:

 1. Potenciar i estimular la Cultura de la Innovació entre totes les persones integrants de l’organització i les persones col·laboradores externes, així com facilitar-los la informació i/o formació necessàries.
 2. Fomentar la generació contínua d’idees per a la creació de nous productes i serveis i la millora continua dels actuals.
 3. Redefinir els processos productius per augmentar el valor del producte i serveis finals prestats, reduint els costos de fabricació, millorant el temps de resposta o augmentant la qualitat final amb una clara orientació al Client/a.
 4. Prestar especial atenció als avenços tecnològics aplicables a les activitats desenvolupades i gestionar adequadament aquest coneixement, mitjançant la presència en grups de treball i el contacte permanent amb els socis/es estratègics.

La Direcció ha de garantir els recursos necessaris per a la correcta implantació del Sistema de Gestió de la Innovació per tal de desenvolupar les tasques i accions que emanen d’aquesta Política.

D’acord amb la Política per a les Persones i el Coneixement, i desenvolupant el valor del respecte entre persones i els respectius benestars socials, la direcció de Mina, Aigües de Terrassa, d’acord amb la definició del principi d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones tal com estableix la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva entre homes i dones, es DECLARA compromesa en:

 • l’establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, sense discriminar directament o indirectament per raó de gènere.
 • l’impuls i foment de mesures per aconseguir la igualtat real dins la nostra organització.

Assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, atenent de manera especial a la discriminació indirecta,en tots i cadascun dels àmbits en que es desenvolupa l’activitat de l’empresa, des de la selecció a la promoció, passant per la política retributiva, la formació, les condicions del treball, la seguretat i la salut laboral, l’organització del temps de treball i la conciliació del mateix amb la vida familiar i personal, la prevenció i l’actuació davant l’assetjament sexual o per raó de sexe, i l’ús no discriminatori del llenguatge en la comunicació i la publicitat.

Pel que fa a la comunicació tant interna com externa, us tindrem informats/des de les mesures que s’adoptin per tal de projectar una imatge de l’empresa d’acord amb aquests principis.

Totes aquestes voluntats es duen a terme a través de la implantació d’un Pla d’Igualtat que suposa millores respecte de la situació present.

Per al seguiment d’aquest Pla d’Igualtat es compta amb una Comissió d’Igualtat on estan representades les persones treballadores i els seus representants.