Polítiques d’empresa

/Polítiques d’empresa
Polítiques d’empresa2020-04-30T11:44:33+00:00

Polítiques d’empresa

POLÍTICA DE GESTIÓ INTEGRADA

D’acord amb el codi d’actuació i amb els valors de Mina, Aigües de Terrassa, sent coherents amb la visió, la missió i l’essència del Grup del qual som l’empresa matriu, la Direcció General de Mina, Aigües de Terrassa, defineix la present política del Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat, del Medi Ambient i de la Innocuïtat.

La millora contínua dels productes i serveis, així com la preservació i el respecte al medi ambient, l’establiment d’un sistema de gestió de la innocuïtat, i l’excel·lència en la gestió empresarial segons la “European Foundation for Quality Management” (EFQM) són els valors de referència de la Gestió Integrada dins la nostra empresa. El desenvolupament d’aquests valors proporciona les següents línies d’actuació, sobre les que es fonamenta el nostre Sistema Integrat de Gestió:

 • El compliment de la legislació i reglamentació aplicable, així com altres requisits que l’organització assumeixi.
 • La gestió del risc sanitari de l’aigua.
 • La protecció del medi ambient i la prevenció dels impactes ambientals de la nostra activitat.
 • L’atenció als/les clients/es: recollint i donant resposta a les seves inquietuds i necessitats amb la major diligència possible. Assessorant-los/es sobre aspectes ambientals dels nostres productes i serveis i fomentant vies d’informació entre ells/es i l’empresa.
 • El constant seguiment de la qualitat de l’aigua que subministrem així com de la prestació tècnica del servei per tal d’assegurar la regularitat del mateix i la seva innocuïtat.
 • L’optimització dels recursos hídrics propis.
 • El desenvolupament de la Política de Qualitat específica del Laboratori.
 • El potenciar i fomentar la formació, sensibilització i participació de les persones, per tal d’assolir les fites anteriors.
 • Col·laborar amb els/les clients/es, administracions i empreses proveïdores per a millorar la gestió de la Qualitat, del Medi Ambient i de la Innocuïtat en el nostre camp d’actuació.
 • Donar el millor servei possible a la comunitat i als seus grups d’interès.

La Direcció General garanteix el seu recolzament explícit en la implantació, seguiment i millora contínua dels sistemes de gestió de Qualitat, Medi Ambient, Innocuïtat i EFQM i, es compromet a dotar-los dels recursos necessaris per a desenvolupar les tasques que sorgeixin dels mateixos, per avançar cap a un futur millor com a persones i com a organització altament compromesa amb el servei que presta a la societat.

Aquesta política esta disponible per als grups d’interès a la pàgina web corporativa.

Terrassa, a 28 de febrer de 2019.

Política Signada

Tal com queda reflectit en el Codi de Valors del Grup Aigües de Terrassa, la nostra empresa vol ser un referent en la vida econòmica i social del nostre entorn geogràfic, tot superant i assolint noves fites empresarials amb l’objectiu de crear valor destinat a satisfer els interessos dels nostres clients/es, col·laboradors/es, inversors/es i socis/es, mitjançant la millora continua dels productes i serveis que oferim.

Mina, Aigües de Terrassa, conscient de la necessitat d’Innovar, assumeix la Gestió de la Innovació com a procés que cal integrar en l’operativa diària del nostre Grup Empresarial. També és conscient de la necessitat d’establir els mecanismes d’aprenentatge per definir i alinear aquest procés d’acord amb la seva estratègia empresarial.

Entén la Innovació, no com una finalitat per ella mateixa sinó com el mitjà per fer més competitiva l’Empresa i satisfer millor les necessitats de la Societat en la qual s’integra. D’aquesta manera Innovació és, per a Mina, Aigües de Terrassa, oferir solucions diferents, no necessàriament trencadores, ja sigui amb la creació de nous productes i serveis o bé amb la millora continua dels existents (tot aplicant-hi el coneixement científic de cada moment), de manera que es creï un valor afegit constatable que impacti en els usuaris/es als quals ens adrecem.

Mina, Aigües de Terrassa defineix les següents accions com a fonamentals en la seva Política d’Innovació:

 1. Potenciar i estimular la Cultura de la Innovació entre totes les persones integrants de l’organització i les persones col·laboradores externes, així com facilitar-los la informació i/o formació necessàries.
 2. Fomentar la generació contínua d’idees per a la creació de nous productes i serveis i la millora continua dels actuals.
 3. Redefinir els processos productius per augmentar el valor del producte i serveis finals prestats, reduint els costos de fabricació, millorant el temps de resposta o augmentant la qualitat final amb una clara orientació al Client/a.
 4. Prestar especial atenció als avenços tecnològics aplicables a les activitats desenvolupades i gestionar adequadament aquest coneixement, mitjançant la presència en grups de treball i el contacte permanent amb els socis/es estratègics.

La Direcció ha de garantir els recursos necessaris per a la correcta implantació del Sistema de Gestió de la Innovació per tal de desenvolupar les tasques i accions que emanen d’aquesta Política.

D’acord amb la Política per a les Persones i el Coneixement, i desenvolupant el valor del respecte entre persones i els respectius benestars socials, la direcció de Mina, Aigües de Terrassa, d’acord amb la definició del principi d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones tal com estableix la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva entre homes i dones, es DECLARA compromesa en:

 • l’establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, sense discriminar directament o indirectament per raó de gènere.
 • l’impuls i foment de mesures per aconseguir la igualtat real dins la nostra organització.

Assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, atenent de manera especial a la discriminació indirecta,en tots i cadascun dels àmbits en que es desenvolupa l’activitat de l’empresa, des de la selecció a la promoció, passant per la política retributiva, la formació, les condicions del treball, la seguretat i la salut laboral, l’organització del temps de treball i la conciliació del mateix amb la vida familiar i personal, la prevenció i l’actuació davant l’assetjament sexual o per raó de sexe, i l’ús no discriminatori del llenguatge en la comunicació i la publicitat.

Pel que fa a la comunicació tant interna com externa, us tindrem informats/des de les mesures que s’adoptin per tal de projectar una imatge de l’empresa d’acord amb aquests principis.

Totes aquestes voluntats es duen a terme a través de la implantació d’un Pla d’Igualtat que suposa millores respecte de la situació present.

Per al seguiment d’aquest Pla d’Igualtat es compta amb una Comissió d’Igualtat on estan representades les persones treballadores i els seus representants.